Gebruiksvoorwaarden In2memories

In2memories (onderdeel PPPI )
is gevestigd te 2152 CL Nieuw Vennep, Postbus 66, 1160 AB,
KvK. 57014213 Te Amsterdam.

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van www.in2memories.nl

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op:

15-08-2023.

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:

  • In2Memories: In2M
  • Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van In2M.
  • Website: de website van In2Memories, bereikbaar via www.in2memories.nl, waarop de Diensten worden aangeboden.
  • Gebruiker: eenieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die een In2Memories pagina aanmaakt op de Website en gebruikmaakt van de Website.
  • Bezoeker: eenieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de Website zonder zelf een In2Memories pagina aan te maken.
  • Diensten: de door In2Memories aangeboden diensten zoals het beschikbaar stellen van de Website, het bieden van de mogelijkheid om een online pagina aan te maken, het bieden van de mogelijkheid om teksten en anekdotes te plaatsen.
  • Overeenkomst: de overeenkomst (waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken) tussen de Gebruiker en In2Memories op grond waarvan In2Memories Diensten levert en de Gebruiker de benodigde gegevens aanlevert voor het aanmaken van een In2Memories pagina.
  • In2Memories pagina: een online-pagina die is aangemaakt op de Website door een Gebruiker of door In2Memories.
  • Teksten: berichten die door een Gebruiker of Bezoeker bij een In2Memories pagina worden geplaatst.
  • Anekdotes: berichten die door een Gebruiker of Bezoeker bij een In2Memories pagina worden geplaatst in de vorm van een tekst, een foto of een video.

1.2

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle met In2Memories gesloten Overeenkomsten en op ieder gebruik van de Website door Gebruikers en Bezoekers, alsmede op de daarop aangeboden Diensten. Zowel Gebruikers als Bezoekers zijn gehouden aan deze Voorwaarden.

Artikel 2 – Gebruik en aanvaarding Voorwaarden

2.1

Deze Voorwaarden houden de regels en voorwaarden in waaronder de Gebruiker/Bezoeker gebruik kan maken van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

2.2

De Gebruiker/Bezoeker dient zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van de Voorwaarden. De Voorwaarden staan online op de Website en zijn tevens op te vragen via www.in2memories.nl

2.3

Door gebruik te maken van de Website en/of de daarop aangeboden Diensten verklaart de Gebruiker/Bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1
De Overeenkomst tussen In2Memories en de Gebruiker wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten: twaalf maanden, en kan iedere 12 maanden worden verlengd met 12 maanden dit naar keuze van de Gebruiker.

3.2
De Gebruiker kan geen aanspraak maken op behoud van een In2Memories pagina en/of een Tekst en/of een Anekdote op de Website voor een bepaalde of onbepaalde termijn na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 4 – De Diensten van In2Memories

4.1

De Diensten van In2Memories bestaan uit het aanbieden van de Website waarop In2Memories pagina’s, Teksten, Anekdotes en eventuele begeleidende foto’s, video’s en muziek kunnen worden gepubliceerd.

4.2

Bij het openen van een pagina kan de Gebruiker kiezen voor een Basis, Basis Plus of Premium pakket. Op de Website staat een overzicht met de kenmerken van deze In2Memories pakketten.

4.3

In2Memories is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) In2Memories pagina’s met eigen URL, Teksten, Anekdotes en informatie en/of materialen zoals foto’s, video’s en muziek die op de Website zijn geplaatst door Gebruikers/Bezoekers. In2Memories biedt daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan. De Gebruikers/Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van alle inhoud die zij op de Website plaatsen.

4.4

In2Memories kan zonder opgaaf van reden of voorafgaande mededeling een In2Memories pagina/of een Tekst en/of een Anekdote weigeren, verwijderen of aanpassen, zonder daarvoor op enige wijze schadeplichtig te zijn. 4.5 In2Memories besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en beschikbaarheid van de Website, maar kan de Website toch (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of wijzigen indien zij dit nodig of wenselijk acht.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

5.1

Aan het openen van een In2Memories pagina zitten kosten verbonden. De tarieven voor het aanmaken van een Persoonlijke In2Memories staan op de Website vermeld.

5.2

De betaling van een Persoonlijke In2Memories vindt vooraf plaats via de op de Website aangegeven wijze. Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing. In2Memories is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen tijdens de betaling.

5.3

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders aangegeven. De op de Website vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

6.1

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Website, de In2Memories pagina’s, de Teksten en Anekdotes – waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, foto’s, vormgeving, logo’s, huisstijl en overige materialen – berusten uitsluitend bij In2Memories. Het (recht tot) gebruik van de Website impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker/Bezoeker.

6.2

Het is zonder de voorafgaande toestemming van In2Memories niet toegestaan de (inhoud van de) Website op enige wijze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke manier dan ook in een ander medium, document of ander materiaal te verwerken

6.3

Indien de Gebruiker/Bezoeker inbreuk maakt op de rechten van In2Memories is hij aansprakelijk voor alle door In2Memories als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

6.4

Door een In2Memories pagina aan te maken of een Tekst of Anekdote te plaatsen op de Website draagt de Gebruiker/Bezoeker alle intellectuele eigendomsrechten betreffende die pagina over aan In2Memories. De Gebruiker/Bezoeker staat ervoor in dat het hem vrijstaat deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen. De Gebruiker/Bezoeker vrijwaart In2Memories dan ook voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de Gebruiker/Bezoeker geplaatste inhoud.

6.5

De Gebruiker/Bezoeker is ermee bekend en akkoord dat In2Memories als gevolg van de in het vorige lid genoemde overdracht van intellectuele eigendomsrechten gerechtigd is aan derden gebruiksrechten met betrekking tot de In2Memories pagina of Tekst of Anekdote te verlenen. In2Memories zal dit echter alleen doen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten of anderszins in verband met het aanbieden van de Website. In2Memories zal in geen geval informatie, In2Memories pagina’s, Teksten of Anekdotes aan derden verkopen of op een andere manier voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij de Gebruiker/Bezoeker daar voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.

6.6

Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (intellectuele eigendomsrechten, kunnen zij een e-mail (met een onderbouwing en bewijsstukken) sturen aan In2Memories. Als In2Memories tot de conclusie komt dat er sprake is van inbreuk, zal In2Memories overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen, waaronder het verwijderen van de gegevens waarmee inbreuk wordt gemaakt. In2Memories is in geen geval jegens derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1

De inhoud van de Website is door In2Memories met de grootst mogelijke zorg samengesteld en In2Memories zal zich naar beste vermogens inspannen om de Website te allen tijde beschikbaar te houden. In2Memories is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de (tijdelijke) onmogelijkheid tot gebruik van de Website.

7.2

Bij schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van In2Memories, is de aansprakelijkheid van In2Memories in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro.

7.3

Iedere aansprakelijkheid van In2Memories voor indirecte schade is uitgesloten.

7.4

De Gebruiker/de Bezoeker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de Website en vrijwaart In2Memories voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de Gebruiker/de Bezoeker geplaatste In2Memories pagina’s, Teksten, Anekdotes en eventuele begeleidende foto’s, video’s, muziek of andere inhoud.

7.5

De Gebruiker/de Bezoeker is tegenover In2Memories aansprakelijk voor ieder gebruik van de Website door hem/haar dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden en vrijwaart In2Memories voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Artikel 8 – Algemene gebruiksregels

Bij het bezoeken en gebruiken van de Website is het de Bezoeker/Gebruiker niet toegestaan om:

a )

Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, foto’s, video’s of andere informatie van derden te kopiëren, te bewerken of te verspreiden.

b )

Er mogen geen foto’s en/of video’s worden geplaatst die door anderen ervaren kunnen worden als schokkend of aanstootgevend. Hieronder vallen onder andere beelden van: antisemitische uitingen, naakte-, overleden- en ernstig gewonde mensen en/of dieren en onzedelijke afbeeldingen. In2Memories behoudt zich het recht voor om dit te beoordelen en naar eigen inzicht de foto’s en/of video’s te verwijderen.

c )

Virussen te verspreiden of andere technologieën te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor In2Memories, de Website, Bezoekers of Gebruikers.

d )

Inhoud te plaatsen op de Website die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevat die de Website kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan In2Memories, de Website en/of andere Gebruikers/Bezoekers.

e )

De infrastructuur van de Website zodanig te belasten dat de werking van de Website in gevaar komt.

f )

Maatregelen te nemen waarmee de toegang tot de Website wordt verhinderd, beperkt of omzeild.

Artikel 9 – Berichten en andere inhoud plaatsen

Het is in principe iedereen toegestaan om berichten te plaatsen op de Website in de vorm van Teksten of Anekdotes. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:

a )

De Gebruiker/Bezoeker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud (waaronder: In2Memories pagina’s, Teksten, Anekdotes en eventuele begeleidende foto’s, video’s en muziek) die hij plaatst op de Website.

b )

Het plaatsen van een Tekst of Anekdote bij een In2Memories pagina dient met respect en medeleven te gebeuren. Het is daarom niet toegestaan om reacties achter te laten die in welke vorm dan ook beledigend, kwetsend of beschadigend kunnen zijn voor de Perso(o)n(en) over wie de pagina gaat of andere Bezoekers van de Website. Beledigende, kwetsende en/of beschadigende reacties zullen zonder opgaaf van redenen (direct) worden verwijderd.

c )

Teksten of Anekdotes waarin grove, provocerende of racistische taal wordt gebruikt, worden zonder opgaaf van redenen van de Website verwijderd.

d )

De inhoud van geplaatste gegevens, berichten en informatie mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en ook niet op een andere manier onrechtmatig zijn.

e )

De Website is een In2Memories, een pagina voor een of meerdere personen en de directe omgeving: familie, vrienden, collega’s. Het gebruiken van de Website voor (eigen) politieke, godsdienstige of andere belangen is daarom niet toegestaan.

f )

Iedereen die een Tekst of Anekdote plaatst moet zijn of haar naam en e-mail adres achterlaten. Hierbij registreert In2Memories ook het betreffende IP-adres. Bij misbruik van de Website of misdragingen zoals in dit artikel genoemd, zal In2Memories deze gegevens aanwenden om verder misbruik te voorkomen.

g )

Anonieme reacties, hoe goed bedoeld ook, kunnen voor de ontvanger erg onprettig zijn. Om deze reden wordt bij iedere Tekst of Anekdote de naam vermeld van de persoon die het bericht heeft geplaatst. Iedereen die een reactie plaatst, stemt ermee in dat zijn naam voor andere Gebruikers/Bezoekers zichtbaar is.

h )

Eenieder die een foto of een video plaatst op de Website stemt ermee in dat deze ook voor andere Gebruikers/Bezoekers zichtbaar kan zijn.

i )

In2Memories heeft ervoor gezorgd dat berichten, foto’s en video’s niet op eenvoudige wijze door derden van de Website gekopieerd kunnen worden. Het is echter niet te voorkomen dat met speciale technieken een kopie van een website pagina of foto wordt gemaakt. In2Memories draagt dan ook op geen enkele manier verantwoording voor geplaatste berichten, foto’s en video’s. De Gebruiker of Bezoeker die de inhoud op de Website heeft geplaatst, is hier zelfverantwoordelijk voor.

j )

Het is de Gebruiker/Bezoeker niet toegestaan om gegevens, berichten, foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendomsrechten van derden. De Gebruiker/Bezoeker vrijwaart In2Memories voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 10 – Een Pagina openen en beheren

Eenieder kan op In2Memories een nieuwe In2Memories pagina openen voor een zichzelf of (een) (andere) perso(o)n(en). Hieraan zijn enkele regels verbonden:

a )

Er mag uitsluitend een In2Memories pagina worden geopend door een persoon zelf die dit wenst. In2Memories pagina’s voor dieren, (gebruiks)voorwerpen en alle andere denkbare zaken zullen direct van de Website worden verwijderd.

b )

De Gebruiker moet altijd enkele gegevens achterlaten. De verstrekte gegevens dienen volledig, actueel en juist te zijn. Zonder een correct en functionerend e-mailadres is het niet toegestaan om een In2Memories pagina te openen. Dit is onder meer bedoeld om bij vragen of problemen contact met de Gebruiker op te kunnen nemen.

c )

Het is de Gebruiker niet toegestaan een In2Memories pagina te openen op naam van een ander of een valse identiteit aan te nemen.

d )

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en beheer van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of inlogcode en voor alle handelingen die onder zijn naam en via zijn account worden verricht op de Website. Wanneer de Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam, wachtwoord, inlogcode en/of identiteit dient hij In2Memories daarvan direct op de hoogte te stellen. In2Memories is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de Website en haar overige Gebruikers/Bezoekers. De Gebruiker dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

e )

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer en de instellingen van de door hem geopende pagina.

f )

Wanneer een Gebruiker een In2Memories pagina opent zullen er in de meeste gevallen Teksten of Anekdotes worden geplaatst door Bezoekers. In2Memories kan niet iedere geplaatste Tekst of Anekdote lezen voordat deze zichtbaar wordt op de Website. Met een speciaal filter probeert In2Memories zoveel mogelijk spam en andere storende berichten tegen te houden, maar de Gebruiker is uiteindelijk zelf verantwoorde lijk voor het beheren van de Teksten en Anekdotes in de door hem geopende pagina.

g )

Het is niet toegestaan om op de Website een In2Memories pagina te openen voor omstreden personen zoals, oorlogsmisdadigers, en dergelijke. In2Memories behoudt zich het recht voor om hier zelf keuzes in te kunnen maken en naar eigen inzicht de Pagina te verwijderen.

h )

Bij het openen van een In2Memories pagina kiest de Gebruiker zelf welke privacy instellingen op de betreffende Pagina van toepassing zijn. In2Memories is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die kan voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde privacy instelling.

i )

Wanneer er een conflict ontstaat over het openen van een In2Memories, zal In2Memories altijd in het belang van de directe betrokkenen een beslissing nemen over het al dan niet verwijderen of weigeren van de betreffende Pagina.

j )

Het is de Gebruiker niet toegestaan om gegevens, berichten, foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart In2Memories voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 11 – Misbruik van de Website

11.1

In2Memories behoudt zich het recht voor om een Gebruiker/Bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, wanneer deze op enige manier misbruik maakt van de Website of deze Voorwaarden niet naleeft. Deze maatregel is in het belang van en uit respect voor personen die op de Website worden genoemd.

11.2

Afhankelijk van de aard van het misbruik kan In2Memories:

a )

de Gebruiker of Bezoeker beperkte toegang geven tot een bepaalde Pagina;

b )

de Gebruiker of Bezoeker de toegang tot de Website ontzeggen dan wel verhinderen;

c )

de inhoud en/of reactie(s) van de Gebruiker of Bezoeker verwijderen;

d )

De door de Gebruiker geopende Pagina verwijderen;

e )

De persoonsgegevens van de Gebruiker of Bezoeker doorgeven aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden).

Artikel 12 – Wijziging Voorwaarden

12.1

In2Memories kan deze Voorwaarden zonder overleg of aankondiging te allen tijde wijzigen of aanvullen, waarna de oude Voorwaarden komen te vervallen.

12.2

In2Memories draagt zorg voor publicatie van de op dat moment geldende versie van de Voorwaarden op de Website en zorgt tevens dat de Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en/of geprint.

Artikel 13 – Rechtskeuze en geschilbeslechting

13.1

Op deze Voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Geschillen tussen de Gebruiker/Bezoeker en In2Memories worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.